Màster universitari en Formació Avançada del Professorat d'Educació Infantil i Primària

Treball de Fi de Màster

Guia docent del Treball Final de Màster en Formació Avançada del professorat d'Educació Infantil i Primària (TFM)

El treball final de màster (TFM) té com a objectiu enfrontar l'estudiant amb un cas pràctic d'investigació, avaluació i/o intervenció que tingui relació amb les activitats desenvolupades amb la resta de mòduls cursats durant el màster. El TFM haurà d'estar relacionat amb qualsevol de les temàtiques tractades a les diferents matèries del màster o amb les línies d'investigació del professorat. El treball podrà incloure una part empírica i/o experimental, el disseny o proposta d'una metodologia d'avaluació innovadora, el disseny d'un protocol o proposta d'intervenció o una revisió sistemàtica/metaanàlisi segons els estàndards internacionals. Amb el TFM es pretén que l'estudiant demostri les competències adquirides al llarg dels estudis. Per tant, inclourà tasques de cerca i revisió bibliogràfica, anàlisis crític, sistematització i integració d'informació, elaboració de disseny original d'investigació, redacció i presentació oral i escrita.

Per adjudicar els TFM als supervisors i tutors, es tindran en compte les propostes dels propis estudiants com les línies de treball ofertades pel professorat. El TFM constarà amb un supervisor de continguts que realitzarà el seu seguiment mitjançant tutories.

La docència presencial es realitzarà en sessions de tutoria (individual i grupal), i a través de seminaris en grups reduïts per aprofitar els beneficis que aporta l'aprenentatge cooperatiu. Finalment, es realitzarà la presentació i defensa dels treball en un esdeveniment preparat per a tal fi.