Màster universitari en Formació Avançada del Professorat d'Educació Infantil i Primària

Accés

Perfil d'accès

  • Graduats en Educació Infantil i/o en Educació Primària, o les seves titulacions equivalents a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) o en algún altre context.
  • Titulats i professionals vinculats a l'àmbit educatiu.

Requisits d'admissió

Per establir les condicions d'accès i els criteris d'admissió al màster s'ha tingut en compte la norma establerta a l'article 16 i 17 del Reial Decret 1393/2007, modificada pel Reial Decret 861/2010:

  • Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculti, al país on s'ha expedit el títol, per a l'accès a ensenyaments del màster..
  • Es podrà accedir també al Màster els titulats d'acord a sistemes educatius aliens a l'EEES sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprobació per la Universitat de Lleida de que acreditin un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que facultin al país expedidor del títol per a l'accè a ensenyaments de postgrau. L'accès per aquesta via no implicarà, en cap caso, l'homologació del títol previ que està en possessió de l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar l'ensenyament del Màster.
  • A més, en el cas dels estudiants interessats en l'Itinerari Aprenentatge Integrat de Continguts en Llengua Estrangera és recomanable acreditar un nivell B2 de llengua anglesa d'acord al Marc Comú Europeu de Referència (MCFR) per a les llengües, en el moment de la matrícula, ja que les matèries d'aquesta especialitat s'impartiran en llengua anglesa.

Criteris d'admissió

Ja que s'ofereixen 40 places, quan la demanda superi el nombre de sol·licitants, s'establirà una priorització entre els sol·licitants que compleixin els requisits d'accès amb els següents criteris:

  • Expedient acadèmico, fins a 4 punts: aprovat (1p), notable (2p), excel·lent (3p), matrícula d'honor (4p)
  • Experiència professional i/o laboral acreditada, relacionada amb els continguts del Màster, fins a 2 punts: entre 1 i 3 anys (1p), més de 3 anys (2p)
  • Altres mèrits (publicacions, col·laboracions docents,…), fins a 1 punt

Els estudiants hauran d'aportar la documentació que acrediti aquests mèrits.
Serà competència de la Comissió dels Estudis del Màster informar de la validesa i la suficiència d'aquesta formació.