Màster universitari en Formació Avançada del Professorat d'Educació Infantil i Primària

Objectius i competències

Objectius

L'objetiu general d'aquest Màster es aprofundir en el coneixement en les especialitats de Lectura i Biblioteca Escolar, Aprenentatge Integrat de Continguts en Llengua Estrangera, Ciències Experimentals i Matemàtiques, Ciències Socials, Expressió musical i visual, i Educació Física, per a formar a professionals i investigadors en competències per al disseny, implementació i avaluació de projectes d'intervenció educatius.

Competències bàsiques

 • CB01 Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i l'aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB02 Que els estudiants sapiguin aplicar els coneixements adquirits i tinguin capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextes més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB03 Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, encara que incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB04 Que els estudiants sapiguin comunicar les seves conclusions –i els coneixements i raons que les sostenen– a públics especialitzats i no especialtizats duna manera clara i sense ambigüitats.
 • CB05 Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els hi permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran part autodirigida o autònoma.

Competències generals

 • CG1 Reconèixer i aplicar aportacions teòriques sobre els processos d'innovació del currículum d'Educació Infantil i de Primària, amb la finalitat de disenyar, implantar i avaluar projectes d'innovació docent que tinguin en compte la diversitat a l'aula.
 • CG2 Sintetitzar la informació i utilitzar les tecnologies de la informació y la comunicació en l'acompliment professional per una millor gestió de la informació.
 • CG3 Desenvolupar  una investigació de qualitat en el camp científic de la pròpia didàctica específica utilitzant les metodologies, tècniques i procediments propis d'aquesta disciplina considerant la complexitat social actual.
 • CG4 Generar un esperit científic, professional i crític que els hi permeti observar i analitzar contextes d'ensenyament i aprenentatge diversos i desenvolupar habilitats d'innovació i adaptació dels coneixements adquirits en l'àmbit educatiu coherents amb el cotext social on es troben.  
 • CG5 Comunicar, intercanviar i transferir els resultats de la investigació pròpia amb altres agents del sistema educatiu, per escrit i oralment, amb suport de les TIC.
 • CG6 Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de qualitat i la millora contínua, amb capacitat autocrítica i reflexiva necessària per un acompliment professional responsable, ètic, rigorós i compromès socialment.

Competències específiques

 • CE1 Disenyar i desenvolupar propostes educatives innovadores en contextes educatius d'aula relacionats amb la pròpia Didàctica Específica.
 • CE2  Aplicar estratègies d'innovació didàctica que puguin guiar i avaluar un model docent eficient en les diferents àrees curriculars.
 • CE3 Seleccionar i aplicar materials, recuros TIC, metodologies, estratègies i experiències innovadores per millorar l'ensenyament i l'aprenentatge de les diferents àrees del currículum.
 • CE4 Interpretar la realitat educativa, amb rigor y precisió, explorant els antecedents rellevants i realitzant un disseny d'investigació d'acord a una opció metodològica adecuada per a determinar les seves debilitats i fortaleses, i possibilitar una millora contínua en la qualitat de l'aprenentatge.
 • CE5 Utilitzar les referències bibliogràfiques adequades que són antecedents científics pertinents de la investigació plantejada i sintetitzar aquesta informació en repertoris bibliogràfics, materials, virtuals, etc., útils per a fonamentar un projecte d'investigació.
 • CE6 Planificar una investigació definint el problema i el seu camp científico, les preguntes de la investigació, el marc teòric apropiat, les eines metodològiques necessàries i explicitar les seves limitacions.
 • CE7 Identificar els darrers avenços en investigació qualitativa i quantitativa en el camp de l'educación i la innovació.
 • CE8 Dissenyar i validar instruments fiables per a la recollida de dades en una investigació qualitativa o quantitativa en la pròpia didàctica específica.
 • CE9 Analitzar i avaluar de forma adient els resultats parcials i finaleis de la pròpia investigació i contrastar, refutar o modificar les hipòtesis plantejades inicialment.
 • CE10 Presentar les pròpies investigacions de manera rigurosa i adecuada al contexte o medi de comunicació de la presentació (publicació científica o divulgativa, congrés, curs dirigit a investigadors o a professors, etc.) respectant els criteris de qualitat i validesa.
 • CE11 Dissenyar i desenvolupar una investigació, ajustada a les limitacions temporals del màster, amb la finalitat de posar en joc de manera cohesionada i coherent les competències investigadores adquirides en altres mòduls.